Aktualności


 

 
 

 

KOMUNIKAT NR. 1/2023

 

W dniu 13 maja 2023r. odbyło sie VII Walne Zebranie Delegatów na którym wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd na pierwszym posiedzeniu dokonał ukonstytuowania i podzielił funkcje:

 

1. Prezes - Zygmunt Ostrowski

2. Wiceprezes - Dariusz Więckowski

3. Wiceprezes - Mikołaj Naleszkiewicz

4. Wiceprezes - Krzysztof Szczurowski

5. Sekretarz - Krzysztof Litwiński

6. Skarbnik - Borysław Piotrowski

7. Członek - Dariusz Dąbek

8. Członek - Mirosław Kowalski

9. Członek - Adrian Malinowski

 

W w/w dniu wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

 

1. Przewodniczący - Janusz Sebzda

2. Członek - Ryszard Kochanowski

3. Członek - Marek Iwicki

 

Walne Zebranie Delegatów w wyniku przyjętej uchwały na następna kadencję dokonało podwyższenia składek członkowskich oraz wpisowego do Stowarzyszenia od 1.07.2023r.

Szczegółowe informacje w tym zakresie przekażemy drogą elektroniczną do każdego z członków - rzeczoznawców naszego Stowarzyszenia.

Do końca czerwca br. należy uregulować bieżące składki.

 

KOMUNIKAT Nr 1/2018 ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
DOT. INTERPRETACJI "LISTY EKSPERTÓW Z DZIEDZINY POJAZDÓW ZABYTKOWYCH" KRAJWEGO POROZUMIENIA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH.

 
 
 
       Ponieważ od wielu lat toczy się dyskusja i zadawane są pytania nt. roli "Listy Ekspertów z zakresu historii motoryzacji i pojazdów zabytkowych" stwierdzam, informuję że:

 

  1. Lista Ekspertów z w/w zakresu jest nieformalna.
  2. Lista ekspertów została utworzona  przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego EKSPERTMOT,  i w jej składzie zdecydowana większość to członkowie tego Stowarzyszenia.
  3. Lista ekspertów posiada więc charakter pomocniczy a nie obligatoryjny -nieobowiązkowy. Jej skład jest otwarty po spełnieniu warunków określonych przez w/w Stowarzyszenie.
  4. Prawo do wykonywania opinii o pojazdach zabytkowych posiadają nadal Ci Rzeczoznawcy, którzy są wpisani na Listę Ministra Infrastruktury i Budownictwa, posiadają             tzw. "RS" i dysponują odpowiednią wiedzę w tym zakresie.

 
      W załączeniu przedkładam stanowisko w w/w temacie nadesłane  przez p. Zbigniewa Maja z Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
 
 
Prezes
Stowarzyszenia AUTOCONSULTNG
Zygmunt Ostrowski
 
Przewodniczący - Koordynator
Krajowego Porozumienia Rzeczoznawców
Samochodowych
 

STANOWISKO
Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dot. Ocen Technicznych Pojazdów Zabytkowych

 
 
W toczącej się od lat dyskusji na temat wartościowania pojazdów zabytkowych pojawiło się kluczowe pytanie: kto może sporządzać kartę ewidencyjną pojazdu (czy tylko rzeczoznawca samochodowy?), a w związku z tym, jaka jest wiarygodność takiego dokumentu, w przypadku, gdy wykonała go osoba niebędąca rzeczoznawcą samochodowym.
W świetle obowiązujących przepisów kartę ewidencyjną może praktycznie sporządzić każdy. Może to być np. właściciel pojazdu, który, przynajmniej teoretycznie, powinien najlepiej znać swoją własność. Część środowiska rzeczoznawców samochodowych podważa rzetelność kart sporządzanych przez właścicieli pojazdu, uważając, że są one nieobiektywne. Skoro właścicielowi zależy na włączeniu pojazdu do ewidencji, a w dalszej procedurze zarejestrowania go jako pojazdu zabytkowego (na tzw. żółtych tablicach), to będzie tak przedstawiał walory pojazdu, aby osiągnąć swój cel.
Podstawowym kryterium weryfikacji jest prawidłowo wykonana karta ewidencyjna zabytku ruchomego (ruchomego zabytku techniki) adekwatnie do obowiązującego wzoru (schematu), zawierająca wymagane dane i prezentująca odpowiedni poziom merytoryczny. Natomiast do sporządzenia dokumentu o nazwie „ocena techniczna pojazdu” uprawnieni są wyłącznie rzeczoznawcy samochodowi.
W przypadku wątpliwości wojewódzcy konserwatorzy zabytków mogą zwrócić się do rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie zabytków techniki, w specjalizacji historia motoryzacji i pojazdy zabytkowe (obecnie na liście jest trzech rzeczoznawców w tej specjalności) lub do rzeczoznawcy samochodowego z prośbą o wyrażenie merytorycznej opinii.
W tym kontekście warto przypomnieć stanowisko Departamentu Ochrony Zabytków w sprawie rzeczoznawców samochodowych specjalizujących się w opiniowaniu (ocenianiu) pojazdów zabytkowych. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego prowadzi w imieniu Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych Rekomendowaną Listę Ekspertów z zakresu historii motoryzacji i pojazdów zabytkowych. Środowisko to w porozumieniu z Muzeum Techniki NOT podjęło wiele lat temu prace nad wyłonieniem spośród rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego grupy ekspertów, posiadających niezbędną wiedzę w zakresie historii motoryzacji oraz deklarujących chęć podnoszenia kwalifikacji w tym kierunku.
W wyniku tych działań powstała systematycznie weryfikowana i uzupełniana Rekomendowana Lista Ekspertów. Znaleźli się na niej specjaliści, którzy biorą udział
w konferencjach, sympozjach, seminariach i szkoleniach, poszerzając wiedzę teoretyczną
i umiejętności praktyczne. Warunkiem umieszczenia na liście, oprócz niezbędnych certyfikatów, jest pozytywna opinia Zespołu Porozumiewawczego Ekspertów ds. Pojazdów Zabytkowych działającego przy Krajowym Porozumieniu Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych. Lista Rekomendowanych Ekspertów nie jest w jakikolwiek sposób umocowana formalnie ponieważ brak jest przepisów, które by ją stanowiły. Z obecnością na  Liście nie wiążą się dodatkowe uprawnienia czy przywileje. Jest ona natomiast formą uznania dla rzeczoznawców samochodowych, którzy wykazują zainteresowanie historią motoryzacji. Lista Rekomendowanych Ekspertów pełni zatem funkcję wyłącznie pomocniczą, jest pewną wskazówką dla służb konserwatorskich w wyborze eksperta, któremu ewentualnie można powierzyć wykonanie opinii (oceny technicznej, ekspertyzy), dotyczącej najczęściej pojazdów zgłaszanych do włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że do wykonania oceny technicznej pojazdów zabytkowych uprawnione są również osoby spoza listy - rzeczoznawcy Ministra Infrastruktury, posiadający certyfikat kompetencji nadany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych. Wypada jeszcze raz przypomnieć, że podstawowym kryterium weryfikacji dokumentów wymaganych w procedurze włączania zabytku do ewidencji, jest prawidłowo wykonana karta ewidencyjna zabytku ruchomego, zgodna z obowiązującym wzorem (schematem), zawierająca wymagane dane i prezentująca odpowiedni poziom merytoryczny. Oczywiście dotyczy to również pozostałych dokumentów (np. oceny technicznej pojazdy, opinii o wartościach zabytkowych (lub kolekcjonerskich) pojazdu, ekspertyzy technicznej, etc.).
 
 
 
Opr. Zbigniew Maj
Departament Ochrony Zabytków MKiDN

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem